Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Mgr. Bekkersschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid. De leden van de oudergeleding zijn de heer Jeroen Kwekkeboom, voorzitter, de heer Pascal Weijnen en er is een vacature. De leden van de personeelsgeleding zijn de dames Irma Sundermann-Bruininga, en er zijn twee vacatures.

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van het bestuur en de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Mgr. Bekkersschool beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer vijf maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en vergaderdata staan op de website. 

Oudergeleding: 

 Jeroen Kwekkeboom, voorzitter


Linda van der Lugt 


Carla de Roode


Personeelsgeleding:

 Irma Sundermann-Bruininga 

     Charlotte Dortland 


    VacatureLog in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work