Ons onderwijs:

Zowel het adaptief onderwijs als de katholieke grondgedachte zorgen voor het fundament van ons onderwijs: Zin in school. Kinderen zitten gemiddeld acht jaar op de basisschool, maar zullen daarna nog langer met onderwijs, in welke vorm dan ook, in aanraking komen. Daarbij komt ook nog dat de ontwikkelingen in de huidige maatschappij elkaar zo snel opvolgen dat voor de meeste kinderen ook na hun opleiding nog diverse nascholingen te wachten staan. Dan is het belangrijk als je de vaardigheden bezit die leren plezierig maken. We bouwen dit fundament op met de volgende bouwstenen:

1. Identiteit
In onze schoolgids is te lezen hoe onze identiteit wordt vormgegeven op onze school.

2. Respect
We gaan met respect in de dagelijkse omgang met elkaar om. Daarbij maakt het niet uit welke achtergrond; welk geloof, cultuur of ras iemand heeft. Door de emotionele ontwikkeling te begeleiden (kringgesprekken, vieren van succeservaringen enz.) wordt de eigenwaarde van het kind versterkt. Door het ontwikkelen van sociale vaardigheden (projecten/ drama/ spel) krijgen de kinderen handvatten aangereikt waarmee zij respect kunnen hebben voor hun omgeving (mens, dier en materiaal).


3. Eigenaarschap
Ons onderwijs moet zinvol zijn voor onze leerlingen. In de toekomstige maatschappij zal de wereld sneller en sterker veranderen dan ooit. Werknemers moeten steeds meer zelfstandig doelen stellen, problemen oplossen en werken met een grote verscheidenheid aan klanten en collega’s. Een leven lang leren is hiervoor van cruciaal belang. Als school vinden we het daarom belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij hun ontwikkeling en dat zij ervaren dat zij hier zelf invloed op kunnen hebben. Wij werken daarom in alle groepen met een datamuur en een leerlingenbord. Vanaf groep 3 werken alle leerlingen met een portfolio. Voor meer informatie
verwijzen wij u door naar ons schoolplan.

4. Betekenisvol onderwijs

Ons motto ‘Zin in school’ geven we vorm door ons onderwijsaanbod betekenisvol te maken voor onze kinderen. Met onze leerlingen staan we tijdens de lessen stil bij het belang van het lesdoel. ‘Waarom is het belangrijk om dit te leren?’ is hierbij een belangrijke vraag. Hiernaast trachten we onze lessen aan te laten sluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen, waarmee we leerlingen prikkelen interesse te krijgen voor zaken waar ze eerst nog geen weet van hadden. Dit uit zich tijdens de lessen door te werken, waar mogelijk, met concrete materialen en verschillende verwerkingsvormen aan te bieden. Bij deze verwerkingsvormen laten we leerlingen zelf nadenken over de aangeboden stof. ‘Wat zou jij graag leren over dit onderwerp?’ is hierbij een veelgebruikte vraag.

5. Zelfkennis
Ons gedrag wordt vaak bepaald door emoties, terwijl we ons hier vaak nauwelijks van bewust zijn. Ieder kind heeft zijn eigen emoties. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen. Door onze sociaal- emotionele lessen laten we leerlingen ontdekken waar hun emoties vandaan komen, welke eigenschappen bij hen passen en over welke sociale- en morele talenten ze beschikken. Vanuit zelfinzichten stellen we leerlingen in staat om vanuit hun eigen ‘ik’ te werken aan
hun eigenschappen en sociale en talentvolle competenties.

6. Samenwerken
Samen werken is samen leren. Op school leren we de kinderen zelfstandig te werken waarbij ze elkaar leren te helpen. Deze samenwerking uit zich ook in de sport-, spel- en creatieve activiteiten. We zien onze school als een leefgemeenschap waarin kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Belangrijk hierin is een goed contact tussen ouders en school.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work