Mgr. Bekkersschool te Spijkenisse. Zin in school!
Voor ouders

Activiteitencommissie

Statuten
Notulen van de AC
Leden van de AC
Contact

 

ALGEMEEN
De Activiteitencommissie van de school is een gekozen vertegenwoordiging van de ouders. De werkzaamheden van de leden van de Activiteitencommissie bestaan voornamelijk uit het organiseren van activiteiten in samenwerking met de leerkrachten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies etc).

De Activiteitencommissie tracht door middel van de activiteiten zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de gang van zaken op school. De Activiteitencommissie beheert het Schoolfonds van waaruit de niet door de overheid gesubsidieerde uitgaven betaald worden.
Aan het begin van elk schooljaar vindt er een Algemene Jaarvergadering plaats waar elke ouder voor wordt uitgenodigd. Op deze vergadering wordt o.a. de hoogte van de ouderbijdrage, na een voorstel van de penningmeester aan de hand van de begroting, ter stemming gebracht en kunnen de ouders vragen stellen over zaken uit het afgelopen schooljaar en/of plannen voor het nieuwe schooljaar.
De Activiteitencommissie vergadert regelmatig en deze vergaderingen zijn openbaar.
De Activiteitencommissie werkt veel samen met de aan de school verbonden Medezeggenschapsraad.

 

Activiteiten
Het organiseren van de activiteiten vergt veel menskracht. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich via de interesselijst (welke zich in deze kalender bevindt) aanmelden als hulpouder voor de diverse activiteiten. Voor de uitvoering van de betreffende activiteit zal de coördinator van de Activiteitencommissie contact met u opnemen of u daadwerkelijk nog beschikbaar bent om te helpen. Zonder voldoende hulpouders kan een activiteit niet slagen, wij hopen daarom dat weer veel veel ouders/verzorgers zich willen aanmelden.
Schoolfonds
Een schoolfonds is nodig om verschillende zaken te bekostigen die niet gesubsidieerd worden zoals:
- Sinterklaasfeest
- Kerst- en Paasvieringen
- Carnaval
- Diverse uitstapjes
- Schoolongevallenverzekering
- Uitbreiding documentatiecentrum
- Creamiddagen enz.
Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 45,00 per schoojaar per kind. Om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden, verzoeken wij u in 1 keer te betalen. Als betaling in 1 keer problemen geeft dan kunt u dit aan de directeur kenbaar maken. Wij komen dan een gespreide betaling met u overeen.
U ontvangt via de penningmeester aan het begin van het schooljaar bericht omtrent de betaling van het schoolfonds d.m.v. een factuur die u krijgt vanuit school. Graag betaling onder vermelding van de naam en groep van uw kind. Bij het verlaten van de school voor het einde van het schooljaar wordt er geen restitutie verleend.