Mgr. Bekkersschool te Spijkenisse. Zin in school!
Voor ouders

Medezeggenschapsraad
 (Brochure Ondersteuningsplanraad)

 

Notulen MR
Leden van de MR
Contact

Zoals in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO 1992) is vastgelegd, kent ook onze school een MR.

Zitting in de MR hebben 3 ouders en 3 teamleden. De oudergeleding wordt volgens vastgestelde regels in de WMO 1992 en met MR reglement, middels verkiezingen, waarvoor alle ouders kiesrecht hebben, gekozen. De samenstelling van de oudergeleding van de MR wordt opgehangen op het mededelingenbord in de hal. De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op de school. De MR praat niet alleen maar geeft ook adviezen en beslist.

 

De MR kent twee soorten bevoegdheden:

- adviesbevoegdheid: dit betekent dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies van de MR, maar dat wil niet zeggen dat elk advies moet worden overgenomen.

-instemmingbevoegdheid: het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR geen besluiten nemen die onder instemmingsrecht vallen.

 

De MR vergadert enkele keren per jaar. De data zijn opgenomen in deze kalender. De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom.

Het verslag van de vergadering wordt na de vergadering op de website geplaatst. De belangrijkste zaken uit de MR vergadering  worden opgenomen in de nieuwsbrief.

Heeft u vragen schroom niet en benader de leden van de MR met uw vragen of opmerkingen!